Google

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 marca 2011 11:38

Pedagog szkolny mgr Hanna Okrasa

Nauczyciel dyplomowany,

magister pedagogiki społecznej w zakresie pracy

opiekuńczo- wychowawczej Uniwersytetu Łódzkiego.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Studia podyplomowe w zakresie kształcenia zintegrowanego.

 • Studia podyplomowe terapii pedagogicznej.

 • Kurs kwalifikacyjny terapii pedagogicznej kształcenia zintegrowanego.

 • Inne formy doskonalenia zawodowego w zakresie pracy z dzieckiem, grupą, rodziną o charakterze interwencyjno-pomocowym (praca z dzieckiem z ADHD, z zaburzeniami zachowania, z dzieckiem z autyzmem, z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej, krzywdzonym, molestowanym, rozwiązywanie konfliktów i budowanie pozytywnych relacji w grupie, profilaktyka zagrożeń cywilizacyjnych – sekty, Internet, zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży)

REALIZUJE:

 • w szkole zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych,

 • określa formy i sposoby udzielania uczniom pomocy pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 • podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów rodziców i nauczycieli,

 • wspiera działania opiekuńczo-wychowawcze nauczycieli wynikające
  z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

 • działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,

 • współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
 • organizuje akcje charytatywne.

DBA - WSPIERA - POMAGA

 • dba o realizację obowiązku szkolnego uczniów,

 • zawsze wspiera ucznia i jego rodzinę,

 • chętnie udziela pomocy uczniom i ich rodzicom w różnorakich problemach,

 • pogłębia wiedzę rodziców z zakresu wychowania,

 • opiekuje się uczniem i troszczy się o jego rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny,

 • służy pomocą nauczycielom i wychowawcom w pracy z dziećmi.

PROWADZI ZAJĘCIA Z UCZNIAMI:

 • indywidualną terapię pedagogiczną dla uczniów klas I-V,

 • zajęcia dla zespołów klasowych szkoły podstawowej i gimnazjum.

W PRACY KIERUJE SIĘ ZASADAMI:

 • dyskretności,

 • ufności,

 • podmiotowego traktowania ucznia.

Jeżeli Twoje dziecko ma kłopoty z nauką,

koncentracją uwagi,

uważasz, że źle się zachowuje, podejrzewasz,

że ma problem,

trudno Ci się z nim porozumieć

zapraszam – wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Godziny pracy:

Poniedziałek

800

-

1330

Wtorek

800

-

1330

Środa

800

-

1230

Czwartek

800

-

1230

Piątek

800

-

1230